31 januari, 2019

GDPR

Integritetspolicy Vinbergs Mekaniska AB och Vinbergs Mekaniska Verkstad i Veddige AB

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Vinbergs Mekaniska AB, org. nr. 556347-9129 och Vinbergs Mekaniska Verkstad i Veddige org. nr. 556509-5246 (”VM”, ”vi”, ”oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

VM är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

VM samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du beställer produkter av oss eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

När du kontaktar oss via e-post eller telefon

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som kontaktar oss eller ställer en fråga är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

VM behandlar dessa uppgifter för att kunna besvara din fråga eller förfrågan. Den lagliga grunden för denna behandling är att VM har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla kunder och potentiella kunder information. Uppgifterna behandlas för detta ändamål. Uppgifterna behandlas till dess att frågor med följdfrågor har besvarats.

När du beställer en vara av oss

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig som beställer varor av oss är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

VM behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och leverera din beställning samt för att fullgöra vårt ansvar under en ansvarstid. Uppgifterna behandlas även för att kunna fakturera dig. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att fullgöra avtalet om köp mellan dig och VM. Uppgifterna behandlas för detta ändamål Uppgifterna behandlas under tre år.

När en faktura utfärdas behandlas ditt namn och din adress för att kunna upprätthålla en korrekt bokföring. Den lagliga grunden för denna behandling är att den krävs för att VM ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som föreligger enligt gällande bokföringslag. Uppgifterna behandlas för detta ändamål under sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

För en del kunder är det aktuellt att spara en teknisk dokumentation som är kopplad till deras specifika köp. Denna information behandlas i enlighet med den Europeiska Byggproduktförordningen, CPR. Uppgifterna sparas i förkommande fall i tio år.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att besvara frågor Berättigat intresse
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Uppgifterna behandlas till dess att frågor med följdfrågor har besvarats.
För att administrera och leverera din beställning samt för att fullgöra vårt ansvar under ansvarstiden Fullgörande av avtal om köp mellan dig och VM
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
3 år
För efterlevnad av den Europeiska Byggproduktförordningen, CPR. Fullgörande av rättslig förpliktelse
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
10 år
För att kunna upprätthålla en korrekt bokföring Fullgörande av rättslig förpliktelse
 • Namn
 • Adress
Sju år från det kalenderår då respektive räkenskapsår avslutats.

 

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. VM kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka VM:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

VM kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till VM:s koncernbolag, leverantörer av IT-tjänster och leverantörer av kommunikationstjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av VM om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata VM:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 1. Ändring av integritetspolicy

VM har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. VM kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. VM har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

VM ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. VM kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag rörande vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

VM kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter. Du har rätt att efterfråga dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Vinbergs Mekaniska AB
Kabelvägen 1
311 50 Falkenberg

Tel: 0346-196 00

joanna@vinbergsmek.se